Her kan du få hjælp

Det er en stor beslutning at kaste sig ud i at bygge drømmeboligen. Der kan være mange overvejelser om, hvilket område, der er det helt rigtige, og desuden er der mange praktiske forhold, der skal ordnes.

 

I Esbjerg Kommune vil vi gerne gøre det til en god oplevelse og sørge for, at I kan udleve drømmen. Derfor har vi samlet alle de personer, der meget gerne vil give en hånd med. Du finder kontaktinformationer i højreboksene. 

FAQ

Ja, man kan reservere en byggegrund i 30 dage. Ønsker man at købe grunden, skal man henvende sig inden reservationen udløber. I modsat fald vil reservationen automatisk blive slettet. Kontakt Køb & Salg af kommunal ejendom enten personligt, via mail eller ved at ringe til os, for nærmere aftale om reservation af en byggegrund.


Du henvender dig til Køb & Salg af kommunal ejendom enten personligt, via mail eller ved at ringe til os.


 

Så aftaler vi købet af grunden, en overtagelsesdato og vi noterer navn(e), adresse, tlf.nr. og mail. Det er oplysninger, som vi skal bruge til købsaftalen, som vi herefter udarbejder og sender til dig for underskrift. Sammen med købsaftalen sender vi en faktura på købesummen, der skal betales på overtagelsesdagen. I fakturaen er der ud over grundprisen indeholdt udgifter til de tilslutningsafgifter, der skal betales samtidig med købesummen, samt tinglysningsafgift til skødet (0,6% af købesummen ekskl. moms oprundet til nærmeste 100 + 1660 kr.)
 

Derudover vedlægger vi alle bilag på grunden, herunder salgsvilkår, lokalplan, matrikelkort, ledningsplan m.m. Disse bilag vil som oftest også være tilgængelige her på hjemmesiden. Når du har set dokumenterne igennem, beder vi dig underskrive købsaftalen og returnere den til os.
 

Vi indhenter derefter underskrifter fra de tegningsberettigede i Esbjerg Kommune, og du får en kopi af den endeligt underskrevne købsaftale tilsendt. Når overtagelsesdagen er passeret og købesummen er indbetalt, vil vi udarbejde skødet på grunden, medmindre du anvender en advokat i handlen. Du modtager besked, når skødet er klar til underskrift, hvortil du skal anvende dit personlige NemID.
 

Efter underskrift anmeldes skødet til tinglysning, og når skødet er tinglyst, sender vi en udskrift heraf til dig, hvorefter handlen kan betragtes som afsluttet. Vi står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål under hele processen.


Grunden skal betales på overtagelsesdagen. Sammen med købsaftalen fremsender vi et girokort på købesummen og de tilslutningsafgifter, der skal betales samtidig med købesummen. Se vilkårene for de enkelte udstykninger, hvis du ønsker at vide hvilke tilslutningsafgifter, der skal forudbetales på den grund, du er interesseret i.  


Du behøver ikke bruge en advokat i forbindelse med køb af en byggegrund af Esbjerg Kommune. Det er dog helt op til dig, og såfremt du ønsker at anvende advokat, sender vi gerne købsaftale m.m. til advokaten for gennemgang og berigtigelse af handlen. Såfremt du ikke anvender advokat, sørger vi for berigtigelse af handlen, herunder tinglysning af skøde. 


Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag Esbjerg kommune har underskrevet og dermed accepteret købsaftalen. Hvis det kommer til en fortrydelse, skal du vide, at det - som ordet "fortryde" måske ellers kunne antyde - ikke er helt uden omkostninger for dig: Fortrydelsesretten koster nemlig 1% af købesummen. Beløbet dækker bl.a. omkostninger til ny annoncering og andre salgsomkostninger.


Køber skal selv sørge for at få foretaget jordbundsundersøgelser af grunden, det vil sige at køber selv skal kontakte en geotekniker eller tale med sit byggefirma herom. Jordbundsundersøgelsen må gerne foretages inden overtagelsesdagen. Normalt vil det være hensigtsmæssigt, at jordbundsundersøgelsen først foretages, når køber har bestemt sig for, hvilket hus man ønsker at bygge, og hvor det skal placeres på grunden. Af samme årsag har Esbjerg Kommune ikke foretaget jordbundsundersøgelse i forbindelse med udstykningen. 

 

Såfremt køber ved jordbundsundersøgelser konstaterer, at der skal ekstrafunderes ud over en dybde på 1 meter (regnet fra middel terrænkote), har køber mulighed for at annullere handlen eller anmode Esbjerg Kommune om forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber skal straks efter, at det er konstateret, at der skal ekstrafunderes, meddele det til Esbjerg Kommune. Forholdsmæssigt afslag i købesummen kan kun gives, såfremt der inden byggeriets opstart er foretaget jordbundsundersøgelser på grunden. Esbjerg Kommune forbeholder sig endvidere ret til, indenfor 5 dage fra henvendelse, at besigtige udgravningen inden genopfyldning.

 

Der kan maksimalt gives et forholdsmæssigt afslag på 20% af grundens pris inkl. moms, og kun i henhold til faktiske dokumenterede udgifter. Der refunderes ikke for bortkørsel af jord. En annullering af handlen kan alene ske ved fremlæggelse af jordbundsundersøgelse, der dokumenterer, at der er behov for ekstrafundering ud over en dybde på 1 meter. Ved annullering af handlen tilbageskødes ejendommen, med tilbageførsel af købers erlagte købesum, uden betaling af renter. 


Jorden i kommunens udstykninger er undersøgt og anses for at være ren. Det indebærer, at jorden kan bortskaffes som ren jord, og der skal således ikke foretages analyse af jorden eller ske anmeldelse af flytningen. Skulle der mod forventning blive konstateret forurening under gravearbejde på grunden, skal dette dog straks anmeldes til Miljøafdelingen i Esbjerg Kommune. 


Ifølge salgsvilkårene opfordres køber til inden for 14 dage fra overtagelse af grunden at undersøge, om alle skelpælene, der afmærker grunden, er der.

 

Hvis der mangler nogle skelpæle, afholder kommunen udgiften til retablering af skelpæle i ovennævnte tidsrum. Der udleveres en kopi af matrikelkortet på grunden i forbindelse med indgåelse af handlen, og her kan man se hvor skelpælene er placeret og hvilket nr., de har.

 

Erfaringsmæssigt kan det være svært for køber at finde skelpælene på grunden, især i lidt ældre udstykninger, men det betyder ikke nødvendigvis, at de er væk. Det kan være nødvendigt at grave lidt ned i jorden i det område, hvor de er sat. Man skal være opmærksom på, at markeringspæle ikke er det samme som skelpæle.


Ud over købesummen skal du betale for tilslutning til el, vand, varme og spildevand. Nogle af disse udgifter har kommunen forudbetalt i forbindelse med byggemodning af grundene, og vil blive opkrævet sammen med købesummen. De resterende tilslutninger betales direkte til forsyningsselskaberne ved anmodning om tilslutning. Se vilkårene for de enkelte udstykninger for oplysning om, hvad der skal betales samtidig med købesummen, og hvad den samlede udgift cirka udgør. 


Ja, det kan du godt. Du kan blot ikke få byggetilladelsen udstedt, inden grunden er betalt og dermed overtaget. I de fleste tilfælde vil overtagelsesdatoen nå at indtræde, inden ansøgningen om byggetilladelse er færdigbehandlet. Skulle det ske, at byggetilladelsen er klar inden overtagelsesdagen, kan du vælge at betale købesummen før overtagelsesdagen, og dermed få udstedt byggetilladelsen og påbegynde byggeri på grunden.


Hvis det viser sig, at en brønd, et kabelskab, en lygtepæl eller fx et træ står i vejen for dit byggeri, og du ønsker det flyttet, skal du selv betale omkostningerne, der er forbundet hermed.

 

I forbindelse med købet udleveres der i størstedelen af kommunens udstykninger en ledningsplan, hvor placeringen af kabelskabe, lygtepæle m.m. fremgår, så det er muligt at tilpasse placeringen af huset og indkørslen. Det kan i øvrigt altid anbefales at besigtige forholdene på grunden. 


På alle de grunde kommunen sælger, er der tinglyst en deklaration om byggepligt indenfor 2 år samt forbud mod videresalg af grunden i ubebygget stand. Du skal derfor påbegynde byggeri på grunden senest 2 år efter køb, og byggeriet skal gennemføres uden unødigt ophold. 


Af kommunens vilkår fremgår det, at kommunen kan kræve grunden tilbageskødet, hvis byggepligten på 2 år ikke overholdes. Esbjerg Kommune har praksis for at gøre denne tilbagekøbsret gældende, og såfremt der ikke er påbegyndt byggeri senest 2 år efter overtagelse af grunden, vil kommunen tage kontakt til grundkøberen.

 

Ved en tilbageskødning/annullering af handlen tilbageføres den erlagte købesum og eventuelt betalte tilslutningsafgifter. Grundkøberen betaler et gebyr på kr. 10.000 samt tinglysningsafgiften.

 

Såfremt kommunen vælger ikke at gøre tilbagekøbsretten gældende, vil deklarationen om tilbagekøbsret m.m. blive aflyst, og grundejeren kan frit videresælge grunden. Når først grunden er bebygget med et hus, kan ejeren frit videresælge ejendommen.


En grundejerforening dannes af beboerne i lokalplanområdet. Foreningen sørger for vedligehold af veje og grønne områder. Du kan downloade en PDF med vejledning her.


En overkørsel er betegnelsen for det stykke, der går fra asfaltkanten til din grund/matrikel.

Overkørsler skal altid placeres i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Kørsel til og fra en grund skal foregå ad overkørsler som er godkendte af os.

På Esbjerg Kommunes hjemmeside kan du læse nærmere om hvad ansøgningen om etablering af overkørsel skal indeholde.

På kommuneveje udføres overkørslerne af Vej & Park eller en uddannet brolægger for ansøgerens regning. På private fællesveje stilles der ikke krav om, hvem der anlægger overkørslerne.


Kontakt Køb & Salg

Vi kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at købe eller reservere en grund.
 

Køb & Salg af kommunal ejendom 
Esbjerg Kommune

Lone Brink Bech 
lobb@esbjergkommune.dk
7616 1302

 

Trine Brinch Sonnichsen 
tbs@esbjergkommune.dk
7616 1312

Hvor skal du bo?

Se en oversigt over de mange forskellige boligområder i Esbjerg Kommune og bliv klogere på stedernes ånd og faciliteter.

Læs mere

Tilflytterservice

Hvis du overvejer at flytte til Esbjerg Kommune eller allerede er tilflytter, så er Tilflytterservice et godt sted at starte. De kan blandt meget andet vejlede om boligområder. 

Pia Enemark
+45 2047 3206
piene@esbjergkommune.dk

Tilflytterservice

Lej en bolig

Er du lige flyttet til kommunen?

Vi har samlet en oversigt over portaler og udlejere, hvis du mangler en bolig. 

Se lejeboliger